Описание

Специалност: Италианска филология

 

 1. Насоченост, образователни цели

Обучението в бакалавърската степен по специалност Италианска филология е ориентирано към широка общообразователна подготовка по базисни лингвистични, литературоведски и културологични дисциплини. Основна цел на обучението е достигане на високо професионално равнище на владеене на италиански език, както и развиване на практически умения и компетентности, свързани с бъдещата професионална реализация на студентите.

2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общотеоретична и специална подготовка и др.)

 Обучението в бакалавърската степен продължава осем семестъра и е организирано в три групи дисциплини: задължителни, избираеми и факултативна дисциплина спорт. Задължителните и избираемите дисциплини дават основата на професионалната подготовка за специалността. Включени са и общообразователни дисциплини – латински език, увод в общото и романското езикознание, литературознание, езикова култура и др., изграждащи необходимата рамка на филологическото обучение. Широката палитра от избираеми дисциплини дава възможност на студентите да задълбочат знанията си по история и култура на Италия, както и да добият знания за съвременното икономическо, политическо и културно развитие на страната.

 3. Професионални компетенции

 В специалността Италианска филология се обучават специалисти по италиански език, превод, езикознание и италианска литература  и култура.

 4. Професионална  реализация

Бакалавърска степен се получава след успешно полагане на държавен изпит. Дипломираните бакалаври могат да се реализират като:

 • преподаватели по италиански език и литература в общообразователни и специализирани начални и средни училища;
 • преподаватели по италиански език и литература в колежи и висши училища;
 • специалисти в различни ведомства на държавната администрация;
 • преводачи на текстове от различни области и жанрове от и на италиански език;
 • преводачи в различни европейски структури;
 • журналисти, работещи по проблемите на Италия и на отношенията Италия – България;
 • консултанти в областта на литературата, езика, културата, религиите, историята и съвременното развитие на Италия;
 • експерти и консултанти в наши и чуждестранни фирми, в частния и държавния туристически бизнес, в издателския бранш, в библиотеките и др.

Бакалаврите италианисти могат да бъдат полезни и да бъдат привличани като специалисти и консултанти:

 • в областта на общата лингвистика и сравнителното езикознание;
 • по проблемите на чуждоезиковото обучение;
 • по въпроси на литературната теория и история на литературата;
 • в осъществяване на интердисциплинарни проекти в социалната и хуманитарната област.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *