Описание

Специалност: Френска филология

 

 

  1. Насоченост, образователни цели

Специалността „Френска филология“ в образователно-квалификационната степен „Бакалавър“ предлага общо и профилирано обучение по професионални направления, които осигуряват основна, специализираща и допълнителна подготовка за придобиване на филологически знания и умения и за прилагането им в съответната област на професионална реализация.

Обучението се провежда в основната си част на френски език.

Образователни цели: Широка подготовка в областта на филологията – съвременен френски език, френска литература, френско езикознание – отговарящи на съвременното ниво на познание.

Професионални цели: Подготовка на квалифицирани специалисти по френски език, отговарящи на нуждите на страната.

 

  1. Обучение (знания      и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и      специална подготовка и др.)

 Специалността осигурява многостранно и задълбочено академично преподаване на френски език и френскоезична литература и култура в рамките на съвременно обучение по кредитната система, хармонизирана с Европейската система за трансфер на кредити.

Общотеоретичната подготовка дава на студентите солидни филологически основи за придобиване на по-нататъшни умения и компетентности чрез редица езиковедски, литературоведски, културологични и хуманитарни теоретични дисциплини:

–       Езиковедски общотеоретични дисциплини: Общо езикознание, Фонетика, История на френския език, Морфосинтаксис, Увод в семантиката и др.;

–       Литературоведски общотеоретични дисциплини: Увод в литературната теория, История на френската литература от Средновековието до наши дни; Литературна стилистика и др.;

–       Културологични и хуманитарни общотеоретични дисциплини: Франкофонски цивилизации, Междукултурна комуникация, и др.

Специалната подготовка развива уменията и компетентностите на студентите чрез специализирани модули по френски език за професионални цели (право, бизнес, медии, култура и хуманитаристика, и др.). Богатият избор от избираеми и факултативни дисциплини в учебния план предлага широки възможности за специализирана подготовка. Много важна възможност е избирането на педагогически модул за придобиване на педагогическа правоспособност.

Специализиращият избираем модул „Бизнес комуникации“ цели да доизгради релевантни теоретични знания и най-вече, да формира разностранни практически умения у студентите в областта на специализирания френски език и на бизнес комуникациите на френски език и между френски и български език. Модулът дава знания и практически умения по специализиран френски език в ключови и релевантни области, и запознава с технологиите и средствата за осъществяване на външните и вътрешнофирмените комуникации.

Обучението има за цел да даде познания и умения за делово общуване на специализиран френски език, да позволи на обучаващите се да изградят мотивация, стратегия и поведение за успешни комуникации на работното място и в бизнес среда, да покаже психологията на организационното поведение, общуването в организацията  и етикета в бизнеса.

Предоставената опция за едно- или двусеместриално обучение във френски университети в рамките на Европейската програма Erasmus позволява на студентите да разнообразят обучението си, да увеличат знанията и уменията си по френски език и да разширят хоризонта си.

 

Преподавателите и студентите търсят ефикасни форми на сътрудничество в учебния процес, в изследователската дейност, в културните прояви, като уважават принадлежността си към франкофонската общност и обвързват традициите на специалността с новаторството. Катедрените съвети, постоянните комисии и работни групи в специалността са средищата на обмен на идеи и експертизи, както и търсене на пътища за разрешаване на проблемите и подобряване на образователната среда и на качеството на обучението.

 

  1. Професионални      компетенции

 

Специалност Френска филология подготвя бакалаври, специалисти по френски език, френска литература и франкофонски цивилизации. Студентите имат възможност да получат и педагогическа квалификация. Избралите да завършат и специализиращия избираем модул „Бизнес комуникации“ получават допълнителна специализация по бизнес комуникации. Катедрата е предлагала и предлага различни магистърски програми.

  

  1. Професионална реализация

 

Придобитата образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Френска филология“ дава възможност за продължаване на обучението в магистърски и докторантски програми, както и за професионална реализация във всички сектори, в които се изисква хуманитарно образование и/или компетентно ползване на френски език с филологическа основа.

Дипломираните бакалаври могат да се реализират като:

• преподаватели в общообразователни и специализирани средни училища (при завършен педагогически профил и получена педагогическа правоспособност);

• преподаватели по езици в колежи и висши училища (при завършен педагогически профил и получена педагогическа правоспособност);

• специалисти в различни ведомства на държавната администрация, занимаващи се с въпроси на франкофонията;

• преводачи на текстове от различни области и жанрове от и на френски език (след допълнително обучение в магистърска степен);

• журналисти, работещи по проблемите на франкофонските държави;

• консултанти в областта на литературата, езика, културата, религиите, историята и съвременното развитие на Франция, Белгия и в по-общ план, на франкофонските държави;

• експерти и консултанти в български и чужди фирми, в частния и в държавния туристически бизнес, в издателския бранш, в библиотеки, и др.

 

Завършилите специализиращия избираем модул „Бизнес комуникации“ към основната си професионална квалификация в рамките на бакалавърската програма (съответно, Филолог или Филолог, учител по френски език и литература) могат да се реализират и в следните допълнителни области:

–           квалифицирани специалисти с френски език в държавни и частни фирми в ключови области на бизнеса и туризма;

–           специалисти и консултанти по френски език в български и международни правителствени и неправителствени организации и институции;

–           експерти и специалисти в международни и национални проекти;

–           самонаети бизнес предприемачи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *