Описание на предлаганите курсове

Магистърска програма „Превод“

Задължителни дисциплини

Първи семестър
Теория на превода I част – 15 ч.

доц. д-р Елена Метева

Курсът по теория на превода има теоретико-приложен характер. В първата му част са представени най-общо някои от основните теории на превода, като акцентът се поставя върху макролингвистичния, когнитивен подход към превода, който позволява да се обхванат и осмислят теоретично различните многомерни страни на преводаческата дейност, да се съчетаят гледните точки на различните дисциплини, които имат допирни точки с него.

Разгледани са ключови за теорията на превода понятия, като преводимост/непреводимост, еквивалентност и адекватност, единица на превода и др. Обърнато е специално внимание на някои от лингвокултурологичните му аспекти, които често представляват сериозен проблем за преводача.

По-нататъшната структура на курса следва логиката на преводаческия процес: 1/ Различните равнища на анализ на изходния текст от макроструктурата му до неговите микроединици; 2/ Пресъздаването му в преводния език – преводаческите трансформации, прагматическата му адаптация и др.

Оценяване: презентация/реферат 20%; тестова проверка 60%; домашни 20%; участие в клас 20%

Езикова култура I част – 15 ч.

гл.ас. д-р Стефка Фетваджиева

Целта на дисциплината «Езикова култура» е да запознае студентите с нормите на българския правопис. Студентите постепенно овладяват редица тънкости на българския правопис и придобиват усет за стилистичните разлики в различни езикови равнища. В курса на обучение по дисциплината «Езикова култура» са предвидени практически разработки. В лекционния курс на дисциплината «Езикова култура» се разискват проблеми, свързани с историята и граматиката на българския език, но както историческите, така и теоретичните въпроси са поставени с оглед на трудните и дискусионни моменти в съвременната българска правописна норма. Макар и съвсем бегло студентите придобиват представа за диалектното разнообразие на българския език и за историческите му връзки с други балкански и славянски езици, защото много от грешките се дължат и на външни влияния. Придобива се представа и за сложния път на изграждането на съвременната българска книжовна традиция и за противоречията при стандартизацията и модернизацията на книжовния ни език. Курсът предлага и обширен набор от упражнения за самостоятелна работа.

Оценяване: Участие в тематични дискусии в часовете 25%; тестова проверка 75%

Съпоставително езикознание /английски-български/– 30 ч.

доц. д-р Христо Стаменов

 

Курсът представя накратко основните идеи, принципи и методология на съпоставителното езикознание с оглед на нуждите на преводача. Обсъждат се различните видове съпоставителни изследвания, съпоставимост, посоката на анализ, преводимост, преводни корпуси. Обръща се внимание на специфичните особености на контрастивния анализ на различните езикови равнища, включително и някои макролингвистични проблеми, свързани с прагматиката и културологията. Разглеждат се някои специфични лингвистични трудности при превода между английски и български език. Отделя се време и за анализ на преводи. Курсът завършва със написване и защита на курсова работа: анализ на преводен текст в съпоставка с оригинала от лингвистична гледна точка на всички равнища – граматика лексика, текст, стил или с фокус върху специфичен лингвистичен проблем. Изпитът се състои в защитата на курсовата работа.

 

Оценяване: Участие в тематични дискусии в часовете 5%; презентация и групова работа 5%, портфолио 60%, защита на курсова работа 40%

 

Съпоставително езикознание /френски-български/– 30 ч.

проф. дфн Силвия Ботева

 

Целта на лекционния курс към дисциплината „Съпоставително езикознание (френски – български)” е да запознае студентите от магистърската програма с основни теоретични и методологични аспекти на съпоставителния анализ, както и с конкретни проблеми, представляващи интерес от гледна точка на контрастивното изучаване на френския и българския език. Съпоставителното езикознание е сравнително нов дял от науките за езика. Тесните му връзки с типологията, теорията на превода и чуждоезиковото обучение определят интердисциплинарния му характер и приложната му насоченост.

В лекционния курс особено внимание се отделя на глаголната система в двата езика и на свързаните с нея функционално-семантични категории аспектуалност, темпоралност, модалност, залоговост.

Оценяване: Участие в тематични дискусии в часовете 30%; курсова работа 70%

Бази данни и превод

доц. д-р Весела Генова

Целта на лекционния курс към дисциплината „Бази данни и превод“ е студентите да придобият знания и умения за документиране за целите на професионалния превод посредством електронните медии и Интернет, а също така, да развият аналитичен подход и критична оценка за качеството на източниците. Силно застъпена е и самостоятелната работа.

Предложеният курс е на теоретично-приложна основа. В него се представят и разработват основните методи и средства за документиране посредством електронните медии и най-вече, Интернет. Работата протича в два етапа в рамките на всеки блок от занятия: след първоначална теоретична част следва приложно-практическа част на занятието.

Приложната част на курса се базира на реална и актуална преводаческа практика. Провежда се симулация на реални преводачески ситуации, в които студентите да откриват сами своите източници на информация и да осъществяват превод с професионално качество.

В хода на работата на студентите се предоставят богати ресурси за превода.

В курса на обучение по дисциплината „Бази данни и превод“ са предвидени четири самостоятелни разработки, т.нар. задания. С тях студентите прилагат на практика наученото, придобитите умения, в контекста на реална преводаческа задача. Четирите разработки се предават в хода на семестъра на равни интервали, в съответствие с напредването по съдържанието на курса.

Езикът на обучението е български; в хода на обучението се предлагат базови материали за работа на български, френски и английски език. Осигурена е обратна връзка за качеството на работата.

Оценяване: Участие в тематични дискусии в часовете 30%; текуща самостоятелна работа 70%

 

Компютърна текстообработка и редактиране за преводачи

доц. д-р Весела Генова

Основната цел на дисциплината е да подпомогне студентите да структурират, задълбочат и развият професионалните си умения за работа с текстообработващи програми за превод и редактиране на преводни текстове. Чрез задълбочено и структурирано запознаване с най-използваните и разпространени текстови редактори и придобиване на практически умения за прилагане на техните функции в различни преводачески ситуации, студентите се научават да работят технически грамотно, системно и адекватно с текстови редактори и да редактират вече направени преводи с тяхно използване – важни и необходими за преводачи умения, които ще прилагат впоследствие в други курсове по специализиран превод. В рамките на дисциплината те се запознават и с някои специализирани видове текстообработка и редакция като анотиране/ резюмиране, редактиране на машинен превод и др.

Втори семестър
Теория на превода IІ част – 15 ч.

доц. д-р Елена Метева

 

Втората част на курса по теория на превода разглежда проблеми, свързани с рецепцията на преводния текст. Проследява се лъкатушенето на превода през вековете между адаптирането, дори присвояването на чуждия текст от приемната култура, и, напротив, стремежът на преводача да възпроизведе максимално точно формата на оригинала. Разгледани са сложното и комплексно взаимодействие на текста с приемащата го литературна система, отношението и взаимодействието между преводна и национална литература.

Анализирани са и специфичните проблеми, които поставят пред преводача някои конкретни типове текст. Накрая се прави исторически преглед на ролята, която преводът е играл и играе за развитието на културата и науката, за изграждането, обновяването и обогатяването на националните езици и литератури.

Оценяване: презентация/реферат 20%; тестова проверка 60%; домашни 20%; участие в клас 20%

 

Езикова култура ІI част – 15 ч.

гл.ас. д-р Стефка Фетваджиева

Целта на дисциплината «Езикова култура » ІІ част е да продължи да запознава студентите с нормите на българския правопис. Студентите постепенно овладяват редица тънкости на българския правопис и придобиват усет за стилистичните разлики в различни езикови равнища. В курса на обучение по дисциплината «Езикова култура» са предвидени практически разработки. Придобива се представа и за стандартизацията на книжовния ни език днес. Курсът предлага и обширен набор от упражнения за самостоятелна работа.

Оценяване: Участие в тематични дискусии в часовете 25%; тестова проверка 75%

 

Жанр, стил и превод

доц. д-р Зелма Каталан (английски), доц. дфн Ирена Кръстева, доц. д-р Елена Метева (френски)

Целта на лекционния курс към дисциплината „Жанр, стил и превод” е да запознае бъдещите преводачи със специфичните особености на дискурса и функционалните стилове на най-често подлежащите на превод жанрове, както и да развие умения за техния анализ. Дисциплината развива у студентите усет за разнообразието на структурно-стилистични и реторически елементи, с които авторите постигат комуникативната си цел съгласно ситуацията, средата и вида на публиката си. В лекционната част са застъпени основни теории на жанра, дискурса и стила, понятийният им апарат и методологиите на анализ. Студентите добиват умения за разпознаване на типовете текст, тяхната структура, реторика, регистри и езиковите средства, с които са постигнати. Разискват се проблеми, свързани с нормите на употребата на функционални стилове в английския/френския и българския език. Стратегиите за намиране на подходящи еквиваленти в българския превод се анализират в интеркултурна перспектива. Студентите се запознават и със стилистичните и реторическите особености на устната комуникация при предаването й в писмени текстове и прилагат на практика съответния аналитичен инструментариум с цел да намерят адекватни преводни решения.

Оценяване – текуща оценка

Участие в тематични дискусии и работа в клас 50%; самостоятелна работа 50%

Културната традиция в превода на съвременни френскоезични текстове – 30 ч.

доц. дфн Ирена Кръстева

Целта на лекционния курс към дисциплината « Културна френскоезична традиция и съвременни текстове » е да запознае студентите със спецификите на превеждането на съвременни литературни творби, вписани във френскоезичната културна традиция. Застъпените области са свързани най-вече с религията, митологията, изкуството, психоанализата. Особено внимание се обръща на конкретните лексикални, синтактични и стилистични проблеми на превода, както и на способността за ориентиране в референциите. Стремежът е магистрантите да добият необходимата професионална компетентност за превеждане и редактиране на съвременни текстове.

Оценяване: Участие в тематични дискусии в часовете20%; портфолио 30%; изпит 50%

Културната традиция в превода на съвременни англоезични текстове – 30 ч.

Проф. дфн Татяна Стойчева, проф. дфн Евгения Панчева

Дисциплината цели да запознае студентите с теорията и практическите проявления на интертекстуалността и да развие у тях умения за разпознаване на присъствието на основните хипотекстове на англоезичното писане като Библията и класическата митология в съвременни текстуални образци.

Като въвежда Библията и митологията в наличния контекст от знания на студентите и ги запознава с понятията “хипотекст” и “хипертекст”, курсът проследява накратко рецепцията на Библията и класическата митология в англоезичната традиция и осмисля присъствието им в английската и американската култура, а също така и смисъла на произведения от канона, базирани на тях. В практическите занятия, които преобладават, се разглеждат съвременни художествени и нехудожествени текстове, в които този тип интертекстуалност се проявява.

Оценяване: портфолио 40%; изпит 60%

Софтуер и превод

доц. д-р Весела Генова

Целта на лекционния курс към дисциплината „Софтуер и превод“ е да запознае системно и задълбочено студентите със съвременните софтуерни продукти, предназначени за превода, така че те да придобият знания и умения за тяхното използване за целите на превода.

Предложеният курс е на теоретично-приложна основа. След първоначално запознаване с различни софтуерни продукти за превода се провеждат практически занятия за по-задълбоченото им опознаване и прилагане. Курсът предлага аналитичен обзор и критичен поглед върху най-разпространените продукти в помощ на превода (CAT tools), тяхната роля, място и граници на приложимост в преводаческия процес.

Приложната част на курса се базира на реална и актуална преводаческа практика. Провежда се симулация на реални преводачески ситуации, в които студентите да откриват сами своите източници на информация и да осъществяват превод на професионално равнище.

В курса на обучение по дисциплината „Софтуер и превод“ са предвидени три до четири практически разработки – задания.

Езикът на обучението е български. В рамките на практическите задания се използват и френски и английски език.

Оценяване: текуща оценка на работата в часовете 100%

Трети семестър
Управление на преводаческата дейност

доц. д-р Зелма Каталан

Целта на лекционния курс към дисциплината «Управление на преводаческата дейност» е да запознае студентите със спецификата на преводаческата професия и с превода като услуга, предлагана на реалния пазар. В лекционния курс и практическата работа, която ще извършват студентите, се покриват теми като взаимоотношението клиент-фирма-преводач, маркетингови стратегии, финансово планиране и политика, управление на качеството, ролята на конкретни параметри – жанр и степен на специализираност на текста, срокове, заплащане. Специално внимание се обръща и на професионално-етичните компоненти на професията. Застъпен е основно българският контекст, но студентите се запознават и с условията и стандартите в други европейски страни. Студентите имат възможност да чуят и да разговарят с професионални преводачи и представители на преводачески агенции от България и чужбина.

 

Оценяване: групова работа 25%, участие в дискусиите 25%, курсов проект 50%

Стаж по превод – 30 ч. задължително присъствени, 120 часа общо

доц. д-р Весела Генова, доц. д-р Зелма Каталан

Дисциплината „Стаж по превод“ има за цел да осигури практическо приложение на придобитите в хода на обучението в Магистърска програма „Превод“ знания и умения в реална работна среда. Стажът се провежда в рамките на 1 седмица без прекъсване, 5 работни дни по 6 часа, в преводаческа агенция, като по този начин се осигурява пълно потапяне в професионалната среда на преводача. Студентите изпълняват разнообразни преводачески, редакторски и организаторски задачи.

Оценяване: отчети за стажа и характеристика от агенцията 30%, зададени от агенцията преводи 70%

Методология на научното изследване – 30 ч.

доц. д-р Мария Пипева

Курсът запознава студентите с основните принципи на научното изследване в областта на хуманитаристиката и по-специално в преводознанието. Разискват се методите и етапите на научното изследване – избор на тема, съставяне и изследване на корпус и документиране на резултатите. Курсът подготвя студентите за написването на дипломната им работа: видове дипломна работа в МП „Превод” – аналитична и глосар с критичен анализ на термини

Оценяване: посещаване и адекватно участие в занятията: 20%; критичен преглед, устна презентация и рецензия на вече защитена дипломна работа в областта на превода: 80%.

Преводачески проект-симулация

доц. д-р Весела Генова

Целта на лекционния курс към дисциплината „Преводачески проект-симулация“ е да запознае студентите с аспектите на подготовка, проектиране и осъществяване на реален преводачески проект в рамките на глобална симулация. Проектът предвижда симулиране на реалния процес на предоставяне на преводаческа услуга от поръчването на превода от клиента до получаването на готовия продукт обратно от клиента. В лекционните занятия се дават инструкции и първоначално обучение, а след привършването на проекта се извършва анализ на резултатите.

В семинарите към дисциплината „Преводачески проект-симулация“ придобитите в лекционния курс теоретични знания се прилагат в практическата страна на преводаческия проект. За целите на глобалната симулация студентите се разделят на работни групи, всяка от които представлява преводаческа агенция, като те получават съответните професионални роли в рамките на групата. На всяка група се възлага реален текст за превод, определят се срокове, технически изисквания, като може да се договаря дори и заплащането. Студентите документират всеки етап от развитието на проекта. Те са наблюдавани от преподавателя, който оценява работата им. След приключването на задачата студентите подготвят отчет.

Езикът на преподаване е български. Възлаганите за превод реални текстове са на френски и на английски език.

Оценяване: колективно проучване 10%, участие в дискусиите 10%, решаване на казуси 80 %.

 

Избираеми дисциплини Магистърска програма „Превод”

(с английски език)

Първи семестър
 

Превод на обществено-политически текстове – І ч. 

Курсът цели развиване на професионалните умения на студентите както в превода на литература, свързана с публичната сфера, така и в ориентацията им в различни жанрове и периоди от развитието на тази сфера. Внимание се отделя на различни проблеми свързани с дискурсите на Европейското / международното (ЕС, ООН и сродни организации, неправителственият сектор) политическо пространство, както и на класическото медийно пространство и публичните дискурси в интернет.

За постигането на тези цели се превеждат, дискутират и редактират съвременни текстове, сравняват се преводи и оригинали, проучват се бази данни.

Някои от разискваните теми са: discourses of the public sphere and translation practices , Eurospeak and Euroenglish; eurotranslation; databases, MTT, Eurospeak (legal),International relations: Bulgaria’s accession to the EU, The NGO sector: equity / equality terminology,Term project translation / editing

Оценяване: Участие в тематични дискусии в часовете 10%; Курсов проект 50%; Текуща самостоятелна работа /контролно 40%

Превод на художествени текстове – І ч.

доц. д-р Мария Пипева

Дисциплината „Превод на художествени текстове (английски език) – първа част” запознава студентите с особеностите на превода на художествена литература и ги подготвя за работа като преводачи и редактори на литературни произведения от английски език. Методът на обучение е интерактивен и се основава на анализ на текстове и подробно обсъждане на предложените от студентите преводни варианти, както и сравнения с публикувани преводи на съответните текстове.

Важна насока на занятията е съхраняването на стилистичните характеристики на изходния текст в тяхната цялост. Особено внимание се обръща на адекватното предаване на живата реч в диалога.

Работи се предимно с текстове от съвременната англоезична литература.

Някои от разискваните теми са: Граматична асиметрия в превода от български на английски (глаголни времена, аспектуалност, модалност, местоимения, словоред, емфатични средства, определеност/неопределеност). Превод на диалог. Постигане на разговорност на лексикално и синтактично равнище. Стандарти на оформление. Стратегии в превода на идиоми, реалии. Саморедактиране и редактиране на чужд текст. Анализ на често срещани типове грешки в публикувани преводи.

Оценяване: Участие в тематични дискусии в часовете 25%; портфолио 20%; Текуща самостоятелна работа 25%, научно есе 30%,

Превод на юридически текстове

гл. ас. д-р Георги Няголов

Курсът запознава студентите с основни понятия от области като наказателно право, гражданско право и търговско право. Работата е организирана в четири тематични модула, всеки от които съдържа: една теоретична сесия, установяваща терминологично-понятийната рамка, две практически сесии за превод на текстове от английски на български и от български на английски език, и една задача за самостоятелна работа. Обръща се внимание и на културните параметри на жанра.Оценяването става на базата на текущ контрол върху задачите за самостоятелна работа. Материалите и задачите за курса могат да бъдат намерени на http://georgeniagolov.freehosting.bg/

Микромодули: наказателно право, гражданско право, търговско право.

Оценяване: Текуща самостоятелна работа /контролни 100%

Англоезична хуманитаристика и превод

проф. д-р Корнелия Славова

Курсът предлага интердисциплинарен подход към англоезичната хуманитаристика в превод на български език. Ще бъдат обсъждани и превеждани съвременни критически и теоретични текстове от разнообразни области на хуманитарната мисъл като философия, литературна теория и критика, психоанализа, културологични изследвания и други. Особено внимание се обръща на някои проблемни зони за превод от английски на български език из областта на gender and queer studies, мултикултуралните изследвания и постколониалната теория. Ще се анализират конкретни случаи на успешни и неуспешни практики на превеждане на български език.

Оценяване: Участие в тематични дискусии в часовете 10%; Курсов проект 50%; Текуща самостоятелна работа /контролно 40%

Превод на медицински текстове

хон. ас. Вера Георгиева – професионален преводач

Целта на лекционния курс към дисциплината Превод на текстове в областта на медицината – специфика и съчетаване с общи преводачески умения е да запознае студентите със спецификите на превода на текстове в областта на медицината в контекста на общите умения в превода от английски на български. Спецификата на медицинската терминология изисква увод в термините с произход от старогръцки и латински, които са в основата на медицинската терминология на повечето европейски езици, в това число българската и английската медицинска терминология. Представена е и основната терминология в основни направления на медицината. Друг важен елемент на курса е работата с документи на СЗО, както и с нормативни и други документи на ЕС с медицинска насоченост. Застъпени са също темите за превода във фармакологията и клиничните изпитвания.

В курса се работи с оригинални текстове на английски- публикации в медицински списания,официални публикации на СЗО, регламенти и други актове на ЕС, публично достъпна информация от клинични изпитвания и други. Подбрани са така, че да бъдат във възможностите на преводачи с разширени познания в медицинската тематика, които обаче не са медици. Обръща се внимание и на културните параметри на жанра.Целта е студентите да могат да превеждат вярно и точно текстове в областта на медицината и да усъвършенстват уменията си в областта на писмения превод от английски на български език.

Оценяване: Участие в дискусии 25%; Текуща самостоятелна работа 25%; изпит 50%

Синхронен превод – І ч.

ас. Цветан Пеневски

Целта на този курс за обучение е да въведе студентите в основните подходи и умения, необходими при синхронния превод. Покрива се широк кръг от теми чрез специално подбрани текстове за симулационни упражнения. Студентите имат възможността да изпробват различни преводни техники и да разработят собствен стил на превод. Фокусът е върху превод от английски на български, като рамка се използват сравнително прости и лесно приложими теоретични постулати, които да канализират усилията на обучаемите. Използват се реални текстове от последните пет-шест години, които обхващат най-често срещаните формати и регистри в конферентна ситуация. Преподавателят следи и анализира продукцията на обучаемите като осигурява съвети и насоки, както и примери от собствената си практика. Необходимо е преподавателят да е практикуващ конферентен преводач, за да може действително да е в помощ на студентите. Курсът се състои от две части, всяка от по един семестър, за да имат обучаемите необходимото време да навлязат в тази отговорна и трудна професия.

Оценяване: тестова проверка 25%; текуща самостоятелна работа 25%, изпит 50%

Преводна рецепция на англоезичната литература

проф. д-р Владимир Трендафилов

Целта на курса е да запознае студентите с българската рецепция (преводна, критическа, прочитна) на англоезична поезия и художествена проза: както с постиженията й, така и с подбора и проблематиката й. Лекционният корпус включва общотеоретична част в областта на рецепцията и прочита, историческа част (най-обемната), чието предназначение е да представи как, чрез кои преводни заглавия и на какво ниво българският читател постепенно се запознава с британската и американската литература от Възраждането насам, а също така и практическа част, в която се обсъждат конкретни преводни автори и заглавия, навлизането им в българския културен контекст, въздействието, което осъществяват, езиковите и естетически проблеми, които виждаме заложени вътре в тях. Важни акценти в курса са взаимодействието на англоезичните преводни произведения с българската приемна среда и еволюцията на българския читател в качеството му на граничен медиатор между чуждата литература и родната култура.

Оценяване: Групова работа 10%; Курсов проект 70%; Текуща самостоятелна работа /контролно 20%

Консекутивен превод – І ч.

ас. Владимир Филипов

Целта на курса към дисциплината Консекутивен превод – английски – първа част е да запознае студентите с базови техники и умения, свързани с консекутивния превод. В практическата работа се включват упражнения за развиване на паметта, а постепенно се въвеждат техники за водене на бележки. Като материал се използват речи от различни сфери, засягат се разнообразни теми, а целта е студентите да обогатят не само терминологичния си запас, но и да бъдат поощрени да развиват общата си култура, езиковите и ораторските си умения, техники за справяне със стреса. Студентите се насърчават да следят събитията по утвърдените световни медии, както и да се информират допълнително за историята и обществото на съответните страни с цел разширяване на общата си култура и езиковите познания, които са от ключова важност за работата на преводача.

Оценяване: Участие в тематични дискусии в часовете 25%; Изпит 50%; Текуща самостоятелна работа 25%

 

Творческо писане (английски-български)

ас. Мария Димитрова

Курсът по творческото писане има за цел да запознае студентите по превод с някои от ключовите умения и нагласи, необходими за създаването и редактирането на текстове от различни жанрове и в различни регистри.

Работата на студентите включва дописване, пренаписване и писане на художествена проза, с които дейности те се насърчават да изследват възможностите, предлагани от различните изразни модалности. В практическата работа студентите развиват ясно съзнание за собствените си дискурсивните и стилистични решения на английски и български език. Освен писането на своя собствена художествена проза, упражняваните формати включват и рецензии на текстовете на останалите участници в курса. Въпреки че основно се работи с образци и собствени произведения в жанра на художествената литература, знанията и уменията са необходими при дейности, фокусирани или съпътстващи превода на текстове от целия спектър на жанрове в съвремеността.

Оценяването става въз основата на портфолио, включващо както оригиналната художествена продукция на всеки от студентите, така и рецензиите на текстове на другите студенти. Оценява се и приносът на студентите към дискусиите в час.

Оценяване: Участие в тематични дискусии в часовете 40%; портфолио 60%

Втори семестър

Превод на обществено-политически текстове – IІ ч.

ас. Владимир Филипов

Курсът цели по-нататъшно развиване на професионалните умения на студентите в превода на текстове, свързани с публичната сфера, като се фокусира върху развитието на публичните дискурси в исторически план. Внимание се отделя на различни проблеми свързани с официалното политическо говорене: дискурси от сферата на дипломацията, правителствените документи, президентски речи – както и медиите и журналистическото писане. За постигането на тези цели се превеждат и дискутират текстове от различни жанрове, култури и епохи.

Някои от разискваните теми са:

Political rhetoric, NGO documentation,The European Court of Justice, The rhetoric of diplomacy, Journalist classics

Оценяване: Участие в тематични дискусии в часовете 10%; Курсов проект 50%; Текуща самостоятелна работа /контролно 40%

 

Превод на художествени текстове – IІ ч.

доц. д-р Мария Пипева

Дисциплината „Превод на художествени текстове (английски език) – втора част” разширява и надгражда над проблематиката, разработена в курса „Превод на художествени текстове (английски език) – първа част”. Въпреки тази приемственост втората част на курса има относителна самостоятелност и може да се посещава от студенти, непосещавали първата част.

Отново основна насока на занятията е съхраняването на стилистичните характеристики на изходния текст. Особено внимание се обръща на някои базисни принципи на запазването на кохезията в повествованието и описанието, а също и на особеностите на превода в отделни жанрове.

Методът на обучение е интерактивен и се основава на анализ на текстове и подробно обсъждане на предложените от студентите преводни варианти, както и сравнения с публикувани преводи на съответните текстове.

Работи се предимно с текстове от съвременната англоезична литература.

Някои от разискваните теми са: Разчитане и предаване на логиката на повествованието. Кохерентност и кохезия. Стратегии на предаване на „чуждото” в превода: „одомашняване” или „очуждаване”? Стратегии в превода на пародия, хумор, алюзии, диалектизми. Превод на литература за деца

Оценяване: Участие в тематични дискусии в часовете 25%; портфолио 20%; Текуща самостоятелна работа 25%, научно есе 30%,

Превод на икономически текстове 

хон. ас. Мария Енева – професионален преводач

Курсът запознава студентите с основни понятия от области като макроикономика, микроикономика, финанси и счетоводство. Превеждат се обзорни текстове, които засягат актуални проблеми на глобалната икономика и икономическата теория, както и фрагменти от автентични бизнес документи. Работата е организирана в четири тематични модула, всеки от които съдържа: една теоретична сесия, установяваща терминологично-понятийната рамка, две практически сесии за превод на текстове от английски на български и от български на английски език, и една задача за самостоятелна работа.Обръща се внимание и на културните параметри на жанра.Оценяването става на базата на текущ контрол върху задачите за самостоятелна работа. Материалите и задачите за курса могат да бъдат намерени на http://georgeniagolov.freehosting.bg/

Микромодули: макроикономика, микроикономика, финанси.

Оценяване: Текуща самостоятелна работа /контролни 100%

Филмов превод и субтитри (английски-български)

 хон. ас. Михайла Миленкова – професионален преводач

Целта на лекционния курс към дисциплината „Филмов превод и субтитри” е да запознае студентите със спецификата на екранния текст като мултисемиотична структура, с ролите на езиковия компонент в този сложен текст, както и с особеностите на филмовия диалог и начините за оптимизация на субтитрирането като една от възможните форми за сбито предаване на най-значимите му части.

В курса се анализира ролята на езика в сложната семиотика на аудио-визуалния текст и спецификата на филмовия превод като особен вид междуезикова, междукултурна, а често и интер-семиотична аудио-визуална трансформация. Обръща се внимание на приликите и отликите му с другите видове превод, писмен и устен. Курсът включва и индивидуална и групова работа в аудиторна и студийна обстановка. Основната практическа дейност е върху субтитрирането, дублажа, нахсинхрона и върху различните типове филмови текстове – документални, игрални, анимационни; телевизионни предавания; коментари.

Оценяване: Участие в тематични дискусии в часовете 25%; Курсов проект 50%; Текуща самостоятелна работа 25%

Превод на технически текстове

проф.д-р Боян Алексиев

Целта на курса „Превод на технически текстове” е да запознае студентите с методиката и процедурите за извличане на терминологични единици на знанието от онлайн текстове в тясна предметна област, както и подреждането им в терминологични бази данни. Работи се с достъпни в интернет терминоекстрактори, онлайн речници, глосари и други източници на едноезични/многоезични терминологични данни. Обръща се внимание и на културните параметри на жанра. Предмет на част от занятията е съставянето на двуезични мини терминологични банки за преводачески цели.

Дисциплината „Превод на технически текстове” също така запознава студентите с основните стратегии при превод на текстове от различни жанрове на научно-техническия стил. Студентите се запознават със специфичните езиково-стилистични средства, използвани при превод от/на английски език в областта на науката и техниката. Специално внимание се обръща на кохезивните средства, използвани в двата езика при този вид превод. В лекционния курс на дисциплината „Превод на технически текстове” се усвоява методика за решаването на преводачески проблеми, свързани с езиковата, прагматичната и културната специфика на научно-техническия стил.

Изграждане на корпус от онлайн текстове в тясна специална област, Полуавтоматично извличане на основни термини от корпуса

Стратегии при превод на научно-дидактически текст, научни статии, инструкции, техническа експертиза, спецификации, технически оферти

Оценяване: Участие в тематични дискусии в часовете 25%; Изпит 25%; Текуща самостоятелна работа 50%

Синхронен превод – ІI ч.

ас. Цветан Пеневски

Целта на този курс за обучение е да въведе студентите в основните подходи и умения, необходими при синхронния превод. Покрива се широк кръг от теми чрез специално подбрани текстове за симулационни упражнения. Студентите имат възможността да изпробват различни преводни техники и да разработят собствен стил на превод. Фокусът е върху превод от английски на български, като рамка се използват сравнително прости и лесно приложими теоретични постулати, които да канализират усилията на обучаемите. Използват се реални текстове от последните пет-шест години, които обхващат най-често срещаните формати и регистри в конферентна ситуация. Преподавателят следи и анализира продукцията на обучаемите като осигурява съвети и насоки, както и примери от собствената си практика. Необходимо е преподавателят да е практикуващ конферентен преводач, за да може действително да е в помощ на студентите. Курсът се състои от две части, всяка от по един семестър, за да имат обучаемите необходимото време да навлязат в тази отговорна и трудна професия.

Оценяване: тестова проверка 25%; Текуща самостоятелна работа 25%, изпит 50%

Стихотворен превод –    Не се предлага през учебната 2016-2017 година

проф. дфн Александър Шурбанов

Целта на лекционния курс към дисциплината «Стихотворен превод» е да запознае студентите с основни принципи на превода на стихотворни текстове и да култивира у тях практически умения в тази област.

В курса на обучение са предвидени поредица разработки-учебни преводи на стихотворения от съвременни англоезични автори и заключителна курсова работа, обобщаваща и осмисляща резултатите от тази дейност.  В лекционния курс се разискват основните аспекти на проблематиката на адекватния превод на поезия с оглед на спецификата на тази дейност въобще и на традициите на българската преводаческа школа. В интерактивни занятия придобитите в лекционния курс теоретични знания се използват за развиване на практически умения при превода на римувани метрически стихотворения, свободен стих, раздвижен ритъм.

Оценяване: Участие в тематични дискусии в часовете 50%; Курсов проект 50%;

Консекутивен превод – IІ ч.

ас. Владимир Филипов

Целта на курса към дисциплината Консекутивен превод – английски – първа част е да развие по-нататък базови техники и умения, свързани с консекутивния превод. В практическата работа се включват упражнения за развиване на паметта, а постепенно се въвеждат техники за водене на бележки. Като материал се използват речи от различни сфери, засягат се разнообразни теми, а целта е студентите да обогатят не само терминологичния си запас, но и да бъдат поощрени да развиват общата си култура, езиковите и ораторските си умения, техники за справяне със стреса. Студентите се насърчават да следят събитията по утвърдените световни медии, както и да се информират допълнително за историята и обществото на съответните страни с цел разширяване на общата си култура и езиковите познания, които са от ключова важност за работата на преводача.

Оценяване: Участие в тематични дискусии в часовете 25%; Изпит 50%; Текуща самостоятелна работа 25%

Превод за европейските институции (английски-български и френски-български)

доц. д-р Весела Генова

Целта на лекционния курс към дисциплината „Европейски институции и превод“ е да запознае студентите с някои основни и важни специфики на превода в и за европейските институции.

В семинарите към дисциплината „Европейски институции и превод“ се работи с оригинални европейски текстове на английски и на френски език. Целта е студентите да придобият и развият специфични умения за адекватен и качествен професионален превод на такива текстове.

В курса на обучение по дисциплината „Европейски институции и превод“ са предвидени две писмени разработки, които представляват преводи на реални европейски текстове, непревеждани на български език.

В лекционния курс на дисциплината „Европейски институции и превод“ се разискват проблеми, свързани с особеностите на евролекта, както и различни проблеми за превода на европейски текстове на равнище лексика, структура и стил.

Придобитите в лекционния курс теоретични знания се използват за решаване на практически преводачески задачи.

Курсът се води на български език, а работните материали са на български, английски и френски език.

Оценяване: групова работа 20%; портфолио 30%; изпит 50%

 

Практически френски език – IІ ч.

Избираеми дисциплини Магистърска програма „Превод”

(с френски език)

Първи семестър
Превод на обществено-политически текстове – І ч.

гл.ас. д-р Ивайло Буров

Предложената дисциплина цели да развие умения по превод от френски на български на обществено-политически текстове. Последните са представени със статии от авторитетни френскоезични вестници и списания. Изборът на материали е насочен към пет основни теми: 1) Световна и европейска политика; 2) Икономика и финанси; 3) Въоръжени конфликти и военно дело; 4) Екология и опазване на околната среда; 5) Социални проблеми: здравеопазване, престъпност, образование, социално осигуряване и др. На всяка тема се посвещават по 3 занятия на семестър, като се обръща внимание на структурата на тестовете, употребената терминология и стиловите особености.

 

Оценяване: Участие в тематични дискусии в часовете 30%; Изпит 70%

Превод на художествени текстове – І ч.

доц. дфн Ирена Кръстева

Дисциплината „Превод на художествени текстове (френски език) – първа част” запознава студентите с особеностите на превода на художествена литература и ги подготвя за работа като преводачи и редактори на литературни произведения от френски език. Методът на обучение е интерактивен и се основава на анализ на текстове и подробно обсъждане на предложените от студентите преводни варианти, както и сравнения с публикувани преводи на съответните текстове.

Важна насока на занятията е съхраняването на стилистичните характеристики на изходния текст в тяхната цялост. Целта е да запознае студентите с основните лексикални, синтактични и стилистични особености на съвременната френска литература. Особено внимание се обръща на конкретните практически проблеми на превода, обусловени от спецификите на двата езика: френски и български с оглед избягването на деформациите и редуциране на загубите. Стремежът е магистрантите да добият необходимата професионална компетентност за превеждане и редактиране на художествени текстове и да усвоят технологията на превода.

Оценяване: Участие в тематични дискусии в часовете 20%; портфолио 20%; изпит 60%,

Превод на юридически текстове

доц. д-р Маргарита Руски

В курса се изучават основни юридически термини и специфични термини от Европейското право на базата на оригинални текстове. Работата включва запознаване с широк корпус от законодателни актове от първичното и вторично право, текстове на Европейския съд, административни текстове, международни договори, тълкувателни текстове и текстове от съдебната практика, което позволява на обучаваните да придобият специфични теоретични и практически познания, както и езикови умения. Заниманията се организират около основни теми от изграждането на Европейския съюз под формата на устни експозета, с цел запознаване с контекста, който е определящ при оформянето на терминологичното значение, съпоставяне на различни по характер текстове с цел извличане на типични конструкции, работа върху конкретна лексика, превод на оригинални текстове от български на френски и от френски на български.Обръща се внимание и на културните параметри на жанра.

Оценяване: Текуща самостоятелна работа 20%, самостоятелен превод на текст 20%, презентация 20%, изпит 40%

Превод на икономически текстове

хон. ас. Любен Леков

Целта на курса „Превод на икономически текстове (френски език)“ е да запознае студентите с основни категории и понятия от областта на общата икономика и финансите, в контекста на глобализацията. При обучението акцентът се поставя върху превода от френски на български и обратно на подходящи оригинални текстове по посочените по-долу теми. Предвижда се също така и въведение във френската бизнес-кореспонденция: съставяне и превод на търговски писма отнасящи се до различните етапи и аспекти на една външнотърговска сделка, както и редактиране на търговски договор.Обръща се внимание и на културните параметри на жанра.

Оценяване: групова работа 20%, портфолио 30%, тестове 50%

 

Превод на медицински текстове

хон. ас.Симеон Ласкаров

Курсът по превод на медицински текстове от френски на български език има за цел да запознае участниците в нея с една рядко срещана в бакалавърската степен на обучение медицинска тематика. Основна цел е чрез превод на текстове с такава тематика да се изградят умения у студентите да работят в тази област, за да могат да се справят в бъдещата си работа като преводачи на медицинска литература или на материали с такава насоченост. От друга страна, това ще способства за обогатяване на техните речникови познания посредством намиране и прилагане на адекватни форми, изрази и думи от съответния специфичен регистър. За целта, отправен пункт е подходящият текст с медицинска тематика, който се предоставя на студентите за самостоятелна работа, след което се проверява индивидуално и колективно с представения от преподавателя окончателен примерен модел. С цел в рамките на 30 часа, за да се постигне оптимален резултат, текстовете са подбрани от различни дялове на медицината: офталмология, оториноларингология, клиника и параклиника, радиология, кардиология, стоматология, неврология, психиатрия, хирургия. Така представеният спектър от областта на медицината дава широки възможности за обогатяване на медицинските познания и приложението им в преводната литература на двата езика.

Оценяване: Текуща самостоятелна работа 50%; изпит 50%

Синхронен превод – І ч.

хон. ас. Станимир Делчев

Целта на този курс за обучение е да въведе студентите в основните подходи и умения, необходими при синхронния превод. Покрива се широк кръг от теми чрез специално подбрани текстове за симулационни упражнения. Студентите имат възможността да изпробват различни преводни техники и да разработят собствен стил на превод. Целта на дисциплината „Синхронен превод” е да запознае студентите с особеностите на устния и в частност на синхронния (конферентния) превод, да им създаде умения за говорене пред микрофон и работа с техническите устройства. Застъпени са и техниките на синхронен превод „на ухо”. Упражненията включват предварително подбрани и редактирани текстове на различни, главно обществено-политически теми. Тематиката е актуална и тясно свързана с основните сюжети, застъпени във френската и българската преса, с оглед точното им възпроизвеждане на целевия език. Развива се способността за свободно изразяване на чуждия и собствения език на стереотипни изрази и клишета, често срещани в устната реч. Работа в екип.

Курсът се състои от две части, всяка от по един семестър, за да имат обучаемите необходимото време да навлязат в тази отговорна и трудна професия.

Оценяване: групова работа 20%; тестова проверка 80%

Превод на технически текстове – І ч.

доц. д-р Ирена Кръстева

Целта на курса „Превод на технически текстове – I част (френски език)“ е да даде възможност на студентите да придобият специфични умения за технически превод

Курсът на обучение по превод на технически текстове е преобладаващо практически, предвид естеството на областите. Целта е непосредствено приложение на придобитите умения за превод от френски на български език. В голяма част подбраните учебни текстове са на френски и английски. Това е преимущество за обучаващите се, които имат известно ниво на познание на английски. В частта Архитектура и Урбанизъм са подбрани статии от оригинални френски специализирани източници, прилагащи двуезичния принцип на представяне. Поетапно ще бъдат разгледани статии, свързани с урбанистични решения на някои градове във Франция като Париж, Лион, Лил, Монпелие.Обръща се внимание и на културните параметри на жанра.

От града и градоустройствените решения ще се премине в частност към сградата и нейните основни технически части и видове инсталации. При превода ще се прилага подход на подбиране на ключовите понятия както и тяхното систематизиране с цел съставяне на тясно профилиран базисен речник.

Оценяване: Групова работа 20%; изпит 80%

Консекутивен превод – І ч.

хон. ас.Станимир Делчев

Целта на дисциплината „Консекутивен превод” І част е да запознае студентите с особеностите на устния превод при двустранен и многостранен разговор и изнасяне на беседа (приветствие, доклад), както и да им позволи да придобият необходимите поведенчески умения. Работи се с адаптирани текстове и записи от изказвания, интервюта и беседи на български и френски език по различни актуални обществени, политически, културни и икономически теми. Първоначално се извършва запознаване с темата и натрупване на общи познания и лексикален запас. След общо изложение и събеседване на изходния и целевия език, изходният текст се прочита на кратки и смислено еднородни пасажи, а участниците на свой ред възпроизвеждат на глас прочетеното на целевия език.

Предвидено е разработване на слово или кратко експозе по зададена тема.

Владеенето на чуждия (френския) език трябва да позволява свободно и правилно изразяване. За усъвършенстване на това умение, в курса на обучение по дисциплината „Консекутивен превод” се предвиждат устни дебати (на френски език) по вече разглеждани и превеждани текстове.

Оценяване: Групова работа 10%, Участие в тематични дискусии в часовете 20%; тестова проверка 70%

Практически английски език – І ч.

Втори семестър
 Превод на обществено-политически текстове –ІІ ч.

гл. ас д-р Ивайло Буров

Предложената дисциплина цели да продължи развиването на умения по превод от френски на български на обществено-политически текстове. Последните са представени със статии от авторитетни френскоезични вестници и списания. Изборът на материали е насочен към пет основни теми: 1) Световна и европейска политика; 2) Икономика и финанси; 3) Въоръжени конфликти и военно дело; 4) Екология и опазване на околната среда; 5) Социални проблеми: здравеопазване, престъпност, образование, социално осигуряване и др. На всяка тема се посвещават по 3 занятия на семестър, като се обръща внимание на структурата на тестовете, употребената терминология и стиловите особености.

Оценяване: Участие в тематични дискусии в часовете 10%; Курсов проект 50%; Текуща самостоятелна работа /контролно 40%

Превод на художествени текстове – IІ ч.

доц. дфн Ирена Кръстева

Лекционният курс «Превод на художествени текстове II част » е продължение на лекционния курс «Превод на художествени текстове I част ». Целта му е да се усъвършенстват придобитите през първия семестър умения за превеждане на съвременни литературни творби от френски автори. Превежданите текстове са по-сложни в сравнение с тези от първата част. Продължава практическата работа за редуциране на деформациите при превода. Стремежът е магистрантите качествено да подобрят своята професионална компетентност за превеждане и редактиране на художествени текстове.

Оценяване: Участие в тематични дискусии в часовете 20%; портфолио 20%; изпит 60%,

Превод на типова документация

хон. ас. Станимир Делчев

Целта на курса „Превод на типова документация“ е да запознае студентите със спецификата на превода на официални документи, издавани от български и чуждестранни власти на български и френски език. Изучават се техниките на документалния превод с оглед на произхода и предназначението на документите.Разглежда се нормативната уредба, свързана с отговорностите на преводача, транслитерацията на личните и географските имена, текущата практика и процедура за заверка на превода и легализация на документите. Разработва се глосар на най-често срещаните термини.

Работи се с копия на оригинални документи на български и френски език, с осигурена защита на личните данни. Целта е студентите да получат непосредствена представа за външния вид и съдържанието, да придобият практически умения за превод и оформление на текста и описание на графичните изображения.

Важна особеност е, че в повечето случаи преводът на документи се извършва от български на чужд (френски) език.

Оценяване: групова работа 20%; портфолио 30%; тестова проверка 50%,

 

Лексикология

доц. д-р Асен Чаушев

Целта на лекционния курс към дисциплината „Лексикология” е да запознае студентите механизмите на лексикалното словообразуване във френския език. Разискват се теми като думите в техния контекст, моносемия и полисемия, омонимия, афиксалния механизъм на словообразуването, старогръцки и латински произход, речник и речници.

Оценяване: групова работа 20%; портфолио 30%, Курсов проект 50%

Превод на технически текстове

доц. дфн Ирена Кръстева

Целта на курса „Превод на технически текстове” е да продължи работата от І част и да запознае студентите с терминологични единици на знанието от областта на града и градоустройствените решения. В курса ще се премине в частност към сградата и нейните основни технически части и видове инсталации. При превода ще се прилага подход на подбиране на ключовите понятия както и тяхното систематизиране с цел съставяне на тясно профилиран базисен речник.

Дисциплината „Превод на технически текстове” също така запознава студентите с основните стратегии при превод на текстове от различни жанрове на научно-техническия стил.

Оценяване: Участие в тематични дискусии в часовете 20%; Изпит 80%;

 

Синхронен превод – ІI ч.

хон. ас. Станимир Делчев

Целта на този курс за обучение е да продължи въвеждането на студентите в основните подходи и умения, необходими при синхронния превод. Покрива се широк кръг от теми чрез специално подбрани текстове за симулационни упражнения. Студентите имат възможността да изпробват различни преводни техники и да разработят собствен стил на превод. Целта на дисциплината „Синхронен превод” е да запознае студентите с особеностите на устния и в частност на синхронния (конферентния) превод, да им създаде умения за говорене пред микрофон и работа с техническите устройства. Застъпени са и техниките на синхронен превод „на ухо”. Упражненията включват предварително подбрани и редактирани текстове на различни, главно обществено-политически теми. Тематиката е актуална и тясно свързана с основните сюжети, застъпени във френската и българската преса, с оглед точното им възпроизвеждане на целевия език. Развива се способността за свободно изразяване на чуждия и собствения език на стереотипни изрази и клишета, често срещани в устната реч. Работа в екип.

Курсът се състои от две части, всяка от по един семестър, за да имат обучаемите необходимото време да навлязат в тази отговорна и трудна професия.

Оценяване: групова работа 20%; тестова проверка 80%

Стихотворен превод – не се предлага през 2016/2017 г.

проф. дфн Паисий Христов

Целта на дисциплината „Стихотворен превод (френски език)“ е да запознае студентите-магистранти с основите на френското и на българското стихосложение и с принципите на стихотворния превод, като база за придобиване на умения за практическа работа.

Курсът има интердисциплинарен характер (с литературоведска и езиковедска насоченост) и си поставя за цел да представи, на базата на общата теория за художествения превод, особеностите на стихотворния превод, които произтичат от спецификата на различните езикови системи и на съответния тип стихосложение. Анализът на стихотворния текст на различни нива (метрическо, фонетическо, строфическо и пр.) цели да се запознаят студентите с градивните особености на текста, които са от първостепенно значение за транспозицията му в друга версификационна система. Съпоставително изучаване на оригинални френски поетически творби техните преводни версии на български език дава възможност за проникване в техниката на стихотворния превод и за придобиване впоследствие на практически умения и на компетентност за оценка и критика на превода на поетически текст.

Обучението се води на френски език.

Оценяване: групова работа 20%; портфолио 30%; тестова проверка 50%,

Консекутивен превод – IІ ч.

хон. ас. Станимир Делчев

Целта на дисциплината „Консекутивен превод” ІІ част е да продължи запознаването на студентите с особеностите на устния превод при двустранен и многостранен разговор и изнасяне на беседа (приветствие, доклад), както и да им позволи да придобият необходимите поведенчески умения. Работи се с адаптирани текстове и записи от изказвания, интервюта и беседи на български и френски език по различни актуални обществени, политически, културни и икономически теми. Първоначално се извършва запознаване с темата и натрупване на общи познания и лексикален запас. След общо изложение и събеседване на изходния и целевия език, изходният текст се прочита на кратки и смислено еднородни пасажи, а участниците на свой ред възпроизвеждат на глас прочетеното на целевия език.

Предвидено е разработване на слово или кратко експозе по зададена тема.

Владеенето на чуждия (френския) език трябва да позволява свободно и правилно изразяване. За усъвършенстване на това умение, в курса на обучение по дисциплината „Консекутивен превод” се предвиждат устни дебати (на френски език) по вече разглеждани и превеждани текстове.

 

Оценяване: Групова работа 10%, Участие в тематични дискусии в часовете 20%; тестова проверка 70%

 Френският разговорен език в писмен текст

хон. ас.Симеон Ласкаров

Дисциплината си поставя за задача да попълни една от празнотите в изучаването на съвременния френски език, а именно боравенето със стилистичните нива и разнообразието от регистри разговорната реч, които навлизат масово в пресата, телевизията и не на последно място в белетристиката. Набляга се върху фамилиарната, разговорна и жаргонна реч с цел разбирането и предаването на текста в преводачески аспект. Предлагат се текстове от различни стилистични нива. За целта е подбрана, литература, речници и библиография от известни писатели и лексикографи работещи в тази сфера. Дисциплината има и предимството, че чрез преводната разработка на текстовия материал упражняващият се запознава и със съответните фамилиарни и разговорни нива на матерния си език.

Оценяване: Текуща самостоятелна работа 100%

Превод за европейските институции (английски-български и френски-български)

доц. д-р Весела Генова

Целта на лекционния курс към дисциплината „Европейски институции и превод“ е да запознае студентите с някои основни и важни специфики на превода в и за европейските институции.

В семинарите към дисциплината „Европейски институции и превод“ се работи с оригинални европейски текстове на английски и на френски език. Целта е студентите да придобият и развият специфични умения за адекватен и качествен професионален превод на такива текстове.

В курса на обучение по дисциплината „Европейски институции и превод“ са предвидени две писмени разработки, които представляват преводи на реални европейски текстове, непревеждани на български език.

В лекционния курс на дисциплината „Европейски институции и превод“ се разискват проблеми, свързани с особеностите на евролекта, както и различни проблеми за превода на европейски текстове на равнище лексика, структура и стил.

Придобитите в лекционния курс теоретични знания се използват за решаване на практически преводачески задачи.

Курсът се води на български език, а работните материали са на български, английски и френски език.

Оценяване: групова работа 20%; портфолио 30%; изпит 50%

Практически английски език – IІ ч.