Указания за стаж по превод

Продължителността на стажа е 120 часа по учебен план, които се равняват на 90 астрономически часа.

Стажът се структурира в две части:
1) 30 астрономически часа присъствен стаж в преводаческа агенция (изпълнява се през 3-ти семестър). Присъственият стаж се планира и осигурява от ръководството на магистърската програма. Оценката за този стаж се образува от преценката на агенцията за качеството на работата и оценката върху пакет от тестови преводи. Тази оценка се равнява на 50 % от общата оценка за стажа.
2) 60 астрономически часа практически преводачески стаж – в преводаческата или по-общо в езиковата индустрия (агенция, бюро за преводи, издателство, преводачески отдел на фирма, държавна институция, НПО и пр.) или чрез приравнен към страници превод при съотношението 4 стр. = 8 часа, тоест, 30 стандартни страници).

Част 2) се изпълнява в течение на 2-ри и 3-ти семестър при следните условия:

– За изработените в преводаческата/езиковата индустрия часове да се представи документ от работодателя, който да съдържа: точно описание на вида работа, структура на отработеното време (напр. почасово по индивидуален график, на половин работен ден, на пълен работен ден), начин на ангажиране – на трудов договор, на граждански договор, като неплатен стаж и пр.), дейности, свързани с преводаческата професия, освен преводи, и пр. (по образец, изтеглете по-долу).
– В горния случай студентът да представи допълнително подробен отчет за стажа с изброяване на преводаческите умения и компетентности, които са били развити (по образец, изтеглете по-долу). Представя се и електронно портфолио с направените преводи (при запазване на необходимата конфиденциалност), както и почасов отчетен график на работата по тях.
– Преводите трябва да са професионални и за реална употреба, а не учебни.
– Ръководството на МП „Превод“ ще предлага на студентите възможности за такива преводи (например, за нуждите на Културния център към СУ, на сайта на СУ и др. подобни). Същевременно, задача и отговорност на студентите е да намират самостоятелно такива възможности.
– Студентите съставят електронно досие в Google docs, което съдържа:
o Ако това е приложимо – документ от работодателя за изработените в преводаческата/езиковата индустрия часове (по изискванията по-горе, изтеглете образеца тук) и допълнителен подробен очет на студента за работата му по време на този стаж (изтеглете образеца тук);
o Оригиналите и направените от тях преводи;
o Файл с таблица, отчитаща за всеки от преведените текстове датите и часовете на работа върху него и броя стандартни страници в текста (с точност до 0,1);
o Декларация за самолично направени преводи (изтеглете образеца тук);
o Отчет на студента, съдържащ анализ на срещнатите преводачески проблеми и затруднения, и намерените и приложени от него решения (между 2 и 5 стандартни страници, по образец – изтеглете образеца тук).
– След попълване на електронното досие, но не по-късно от края на занятията в 3-ти семестър, се предоставя достъп до досието на ръководителите на МП „Превод“, които го преглеждат и оценяват.
– Оценката върху тази част 2) от стажа е 50 % от общата оценка върху стажа.
За студентите с два езика съотношението на обема на направените преводи от/към първия и от/към втория чужд език следва да бъде приблизително 70/30.