Описание

Специалност: Румънска филология

 

1. Насоченост, образователни цели

Обучението в специалност Румънска филология е насочено към желаещите да упражняват професии, които изискват владеене на румънския език, както и познаване на културата и литературата на Румъния.

Съдържанието на учебния план е съобразено с изучаването на румънския от нулево равнище. Посредством интензивно обучение в курса по практически румънски и преподаване на теоретичните дисциплини на румънски се постига висока степен на владеене на езика в края на обучението. Дипломиралите се специалисти притежават не само задълбочени познания в областта на историята и културата на Румъния, историята на румънската литература, румънското езикознание, но и виждане за мястото на румънския език и литература в контекста на романистиката и балканистиката, както и за българо-румънските езикови и литературни връзки.

Студентите се обучават по системата за кредитно отчитане, което е предпоставка за бъдещата им мобилност в рамките на Европейския съюз.

2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общотеоретична и специална подготовка и  др.)

Обучението в бакалавърската степен на специалността Румънска филология продължава 8 семестъра и се осъществява в няколко направления: „Съвременен румънски език – практически курс“, „Езикознание“, „Теория и история на литературата“, „Странознание, фолклор, културна история и антропология, българо-румънски културни връзки“, „Теория и практика на превода“, и две избираеми направления – „Педагогическа квалификация“ и „Втори романски или балкански език“.

Съвременен румънски език – практически курс

Преподаването в практическия курс по съвременен румънски език започва от нулево равнище. През първите три семестъра то се извършва по учебника за чуждестранни студенти, издание на Букурещкия университет. Работата по този учебник се допълва от използването на допълнителни материали и упражнения, включени в подготвеното от преподавателите в специалността помагало по румънски език. Основните цели на дисциплината са: овладяване на важни граматически структури и създаване способност за съставяне на самостоятелен писмен и устен текст; натрупване на основен запас от най-често употребяваната лексика; изграждане на правилни артикулационни навици; създаване на умения за водене на разговор; въвеждане в основна терминология с оглед по-нататъшните теоретични курсове, водени на румънски език.

От четвърти семестър преподаването в практическия курс по румънски език се извършва по учебни пособия, разработени от преподаватели в специалността за целите на обучението в нея, които включват конструктивна лексика и граматика (1) и тематична лексика (2). Използват се и различни допълнителни материали – помагала с упражнения, текстове за анализ и превод.

Езикознание

Модулът включва дисциплини, които имат за цел да запознаят студентите от специалността с основни понятия и теоретични въпроси, свързани с отделните езикови равнища – фонетико-фонологично, лексикологично, морфологично и синтактично в синхронен и диахронен план. Предлагат се и курсове по историческа граматика, стилистика, диалектология и фразеология на румънския език. Общият набор от тези дисциплини осигурява комплексни и задълбочени лингвистични познания, необходими за добрата филологическа подготовка  на завършилите специалността.

Теория и история на литературата

Дисциплините разискват проблеми на общото литературознание и теми, свързани с историческите, социални и естетически особености на различни епохи и направления в развитието на старата и нова румънска литература, със спецификата на отделни автори, произведения и жанрове. Целта е студентите да придобият основни знания в областта на румънската, българската, балканската и западноевропейската литература и да развият умения за работа с текстове и литературоведски методи, както и интерпретативни способности, дискусионна култура и трайни навици за решаване на изследователски задачи.

Странознание, фолклор, културна история и антропология, българо-румънски културни връзки

Целта на дисциплините е да запознаят студентите с историята, културата и фолклора на Румъния, за които твърде малко се знае у нас, въпреки сходните условия и проблеми на развитие на двете съседни страни; да насочи вниманието им към политическото развитие на Румъния от древността до наши дни; да спомогнат за опознаването на румънската култура, нейния генезис и развитие като част от балканската култура, влияние и специфика, която обогатява европейската култура.

В учебния план на специалността са предвидени като избираеми дисциплини, които се водят в специалности „Балканистика“ и „Българска филология“ и „Славянски филологии“. Целта е да се предостави възможност на студентите да разширят познанията си за развитието на румънския език, култура и литература в общобалканския контекст, по-специално в контекста на връзките и взаимодействието с българския език, култура и литература.

Теория и практика на превода

Дисциплините („Теория на превода“, „Обществено-политически превод“, „Конферентен превод“ и „Превод на художествена литература“) се предлагат в последния курс на обучение като избираеми дисциплини и имат за цел да формират теоретични познания и практически умения в областта на превода.

Студентите се запознават с теоретичните основи и практическите особености на превода, с основните принципи и методи на преводаческата работа, с основните направления в развитието на теорията и практиката на превода. Разглеждат се основните направления в теорията на превода, застъпени са някои лексико-граматически, семантични, фразеологични и стилистични проблеми на превода. Анализират се и се овладяват особеностите на различните видове превод –  писмен и устен (синхронен и консекутивен), превод на художествена, научно-техническа, обществено-политическа литература и административни текстове.

 Педагогическа квалификация /избираем профил/

Студентите, положили успешно изпитите по дисциплините от профила за подготовка на учители, получават допълнителна професионална квалификация „Учител по румънски език и литература“. Дисциплините са разработени съгласно Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на професионалната квалификация „учител“ (ДВ, бр. 34 от 25 април 1997 година, чл. 9) и имат за цел да осигурят необходимата теоретико-практическа подготовка на бъдещите учители по румънски език и литература. Предвидените хорариум и кредити по отделните дисциплини отговарят на европейските изисквания за даване на професионална педагогическа подготовка и се признават в Европейския съюз.

Втори романски или балкански език

 Учебният план на специалност Румънска филология предоставя на студентите възможността в началото на III-ти семестър да изберат изучаването на втори романски и/или балкански език.

Предлаганите романски езици са френски, испански, италиански и португалски, а преподаването се осигурява от съответните специалности във Факултета по класически и нови филологии.

Обучението по новогръцки като Втори балкански език се извършва в специалност „Новогръцка филология“ към Факултета по класически и нови филологии, а по албански език – в специалност „Балканистика“ към Факултета по славянски филологии.

Дисциплините включват по 300 академични часа, разпределени в пет семестъра и са разработени съгласно Общата европейска езикова рамка.

Студентите разширяват и задълбочават езиковия си опит, като използват практическите и теоретични знания, натрупани при изучаването на румънски език. Основната цел е обучаемите да развият речевите си умения, както и да овладеят основните граматични и лексикални структури на избрания втори романски и/или балкански език по нива.

 Трети език /факултативен/

Специалността предоставя на студентите възможност да изберат изучаването на английски и немски език, както и на други езици, които се предлагат в специалностите на Факултета по класически и нови филологии.

 3. Професионална компетентност

В специалност „Румънска филология“ се обучават специалисти по румънски език, румънско езикознание, румънска литература и култура. Интензивното преподаване на румънски език през целия курс на обучение, както и преподаването на теоретичните дисциплини на румънски език, осигуряват необходимите знания и умения за успешна професионална реализация след  дипломирането. Дисциплините, свързани с теорията и практиката на превода, формират теоретични познания и практически умения в областта на превода от и на румънски език. Студентите, положили успешно изпитите по дисциплините от профила за подготовка на учители, получават допълнителна професионална квалификация „Учител по румънски език и литература“. Благодарение на възможността за изучаване на Втори романски или балкански език, както и на пакета от избираеми дисциплини, които студентите могат да посещават в специалностите „Балканистика“, „Българска филология“ и „Славянски филологии“ на Факултета по славянски филологии, дипломиралите се студенти са специалисти, които не само владеят румънски език и имат познания в областта на историята и културата на Румъния, историята на румънската литература, румънското езикознание, а са усвоили и знания, които им дават по-широка перспектива за мястото на румънския език и литература в контекста на романистиката и балканистиката.

ОКС „бакалавър“ от специалност „Румънска филология“ представлява много добра основа за продължаване на образованието в ОКС „магистър“ и „доктор“ не само във филологически програми, но и в такива с интердисциплинарна насоченост.

 4. Професионална реализация

Придобитата образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Румънска филология“ дава възможност за професионална реализация във всички сектори, където се изисква хуманитарно образование. Дипломираните бакалаври по специалността „Румънска филология“ могат да се реализират като специалисти в различните ведомства на държавната администрация, занимаващи се с българо-румънски отношения, както и с отношения между България и страните от балканския регион; служители в посолства, в полицейски служби и митници; преводачи от и на румънски език; учители в средните специализирани училища (при избрана педагогическа квалификация); журналисти и редактори в пресата, националното радио и частните радиостанции, националната телевизия и частните телевизионни канали, работещи по проблемите на Румъния и страните от балканския регион; служители, експерти, консултанти и сътрудници в наши, смесени и чуждестранни фирми, в частния и държавния туристически бизнес, в банковия сектор, в неправителствени организации, в издателския бранш, в библиотеките и други.

Дипломираните бакалаври по Румънска филология могат да бъдат полезни и да бъдат привличани като специалисти и консултанти в областта на общото, румънското и балканското езикознание; по проблемите на чуждоезиковото обучение; по въпроси на литературната теория и история на литературата; в осъществяването на интердисциплинарни образователни и културни проекти.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *