Описание

Магистърска програма: Антропологически изследвания на Средиземноморието и Балканите: Италия – България

1. Насоченост, образователни цели

Програмата „Антропологически изследвания на Средиземноморието и Балканите: Италия-България“ си поставя за задача не само да предложи на студентите една широка основа на познания върху културата на двете страни и културните ареали, в които те са разположени, но и върху специфики на националните научни традиции в областта на антропологията и по-общо – хуманитарните и социални изследвания, развивани в България и Италия. Тази основа би позволила на студентите, от една страна, да откриват връзките между културен контекст и възможностите за изследването му, а от друга страна, би им позволила да ги търсят в контекста на по-обемни пространствени и интелектуални цялости – една все по-настойчиво декларираща се необходимост днес в Европа. Не на последно място в програмата е поставен специален акцент върху практически параметри на функциониране на културата в условията на различни общества – обстоятелство, което изгражда умения и предпоставя перспективата за бъдеща работа на младите специалисти в областта на културните политики на различни европейски страни. Програмата моделира възможности за изработването и управлението на национални, регионални и международни проекти в областта на културата, устойчивото регионално и местно развитие.

2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

Магистърската програма е организирана в рамките на договор за сътрудничество на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Римския университет „Ла Сапиенца“. В преподавателския състав участват специалисти – филолози, антрополози, изкуствоведи, музиколози, историци от Римския университет „Ла Сапиенца“, от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и от Българската академия на науките.
Обучението се води на италиански и български език. Студентите се специализират в италианоезичната професионална писмена и устна комуникация с оглед на подготовката им по антропологически изследвания, като придобиват и усет към своеобразието на българския език за специфични цели в областта на антропологията.
Магистърската програма надгражда знания и умения, придобити в бакалавърската степен на специалността Италианска филология към Катедра „Романистика“ на Факултета по класически и нови филологии. Курсът на обучение е интердисциплинарен; той включва дисциплини с общотеоретична, теоретико-приложна и специализирана насоченост. Студентите усвояват знания, свързани с проблематиките на антропологията в диахронен и синхронен план; с инструментариума на антропологическите изследвания; с методологията на теренното проучване. Те придобиват познания за италианския антропологически дискурс и умения за критически поглед върху мястото на антропологията сред хуманитарните науки. Студентите се запознават с основни понятия в областта на нематериалното културно наследство; с проблематиката на съвременната фолклористика и на българската фолклорна традиция. Студентите опознават механизмите, които регулират човешките взаимоотношения в различни ситуации на междуличностно и междукултурно общуване в родна и другоезична среда. Студентите се запознават с методологията на етнографско-визуалното изследване и добиват умения за документиране на културни факти и явления. Те получават и познания относно рекламния жанр, като развиват умения за ориентиране в особеностите на рекламната дискурсивна практика в средиземноморски и балкански контекст.

3. Професионални компетенции

С търсена насоченост се затвърждава езиковата, културна и междукултурна компетентност на студентите с оглед на адекватното им и полезно общуване в италиански и български професионален контекст. Общотеоретичната и специализирана подготовка развива у студентите умения за аналитично мислене; за паралелно боравене с културни реалии; за опериране с културни съпоставки – умения, които са им от полза за личностното и професионалното осъществяване в условията на мултикултурна Европа.
Студентите придобиват компетентност да извършват дейности в областта на културните политики, свързани с разпознаването и документирането на нематериалното културно наследство; с разработването на проекти. Те разгръщат способност за самостоятелни изследвания и теренни проучвания; за публично представяне на изследователските си резултати; за адекватна писмена и устна комуникация на италиански и български език.

4. Професионална реализация

Професионалната квалификация, придобита в рамките на магистърската програма „Антропологически изследвания на Средиземноморието и Балканите: Италия и България”, позволява на дипломираните студенти да намерят професионална реализация като: служители в културни и образователни институции, в медиите, в туристически и рекламни агенции, в общински и регионални структури на администрацията, в международни организации в категориите комуникация, консултация и представителство. Квалификацията позволява реализация както в културния туризъм, така и в областта на международните връзки и дипломация. Тя дава възможности за реализация на полето на културната медиация и на специализираната преводаческа дейност.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *