Описание

Специалност: Френска филология и специалност: Английска филология

Магистърска програма: Превод (френски и английски език)

(член на Европейската мрежа на магистърски програми по превод ЕМТ)

 Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководители на програмата:

доц. д-р Мария ПИПЕВА

Катедра „Англицистика и Американистика“, тел.: 02 9308 471

e-mail: pipeva [at] uni-sofia.bg

доц. д-р Весела ГЕНОВА 

Катедра по Романистика,  тел.: 02 9308 281, 02 9308 437, 02

e-mail: vgenova [at] uni-sofia.bg

 

Изтеглете информационната брошура за МП „Превод“ оттук.

1. Насоченост, образователни цели

Магистърска програма „Превод“ (френски и английски език), съвместна програма на Катедра „Англицистика и американистика“ и Катедра „Романистика“ във ФКНФ, СУ „Свети Климент Охридски“,  цели да осигури професионална подготовка на бъдещи преводачи. Тя обхваща редица  основни и специализирани области на превода. Основният фокус на програмата е подготовката на писмени преводачи, но тя дава възможност и за изграждане на първоначални умения в областта на консекутивния и синхронния превод.

Програмата е редовно акредитиран член на ЕМТ (Европейската мрежа на магистърски програми по превод) от 2009 година насам. ЕМТ е регистриран знак на Европейската комисия за качество на обучението по превод.

Съгласно европейските изисквания програмата е триезична: английско-френско-българска. Насоката на програмата е към овладяване на превода от двата чужди езика – френски и английски – на български език.

2. Обучение

(знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общотеоретична и специална подготовка и др.)

Обучението е редовно, по държавна поръчка или като платена форма. Провежда се в три семестъра и съответства на общо 90 кредита ECTS, по 30 кредита на семестър, при съответната кредитна тежест на всяка дисциплина (задължителна, избираема и практика).

В обучението е включен стаж в преводаческа агенция. Има възможност за студентски мобилности по програма Erasmus.

Магистърската програма завършва със защита на дипломна работа.

Програмата е ориентирана към практиката с оглед на овладяването на преводачески умения от различен характер, но е и високо академична. Като всички останали магистърски програми тя съдържа комплекс от теоретични дисциплини, чиято цел е да подготвят нейните участници не просто като изпълнители на елементарни преводачески задачи, а като специалисти от най-висока класа в една професия, която ще заема все по-важно място в живота на нашето общество и чийто престиж отдавна не подлежи на съмнение. Чрез този комплекс студентите получават фундаментални знания в следните области:

 • основни идеи, принципи и методология на съпоставителното езикознание с оглед на нуждите на преводача: видове съпоставителни изследвания, съпоставимост, посока на анализ, преводимост, преводни корпуси, лексикално богатство и принципи на създаването и функционирането му;
 • норми и специфики на българската граматика и българския правопис, стилистични разлики в различни езикови равнища на българския език;
 • теория на превода, проблеми и подходи към терминологията и методологията, исторически поглед, съвременно състояние на теорията;
 • културните традиции на страните, от чиито език се превежда, като една от основите за създаването на текстове, подлежащи на превод;
 • жанрове и функционални стилове и техните съответствия в страната-приемник;
 • инструментариум и стратегии на научното изследване.

Със силно диференцирания си състав от избираеми дисциплини програмата дава на студентите специализирани тематични знания съобразно основните области на превода в глобален мащаб: обществено-политически, научно-технически, административно-управленски, художествен, филмов и др. Предлага се и увод в устния превод.

В процеса на обучението си студентите в магистърска програма „Превод“ (френски и английски език) добиват умения за:

 • предоставяне на преводачески услуги (в това число управление на работата с клиенти, на преводачески проекти от различен мащаб, управление на собствен бизнес, реклама и пр.);
 • междукултурно общуване и междуличностно общуване при работа в екип; управление на екип;
 • бързо боравене с информация – справяне с езиковите различия, разбиране на експлицитни и имплицитни значения, намиране на стилистично адекватни решения;
 • търсене на информация посредством използване на критични подходи при подбора на надеждни източници;
 • използване на най-модерните технологични нововъведения в областта на преводаческата дейност и боравенето с терминология;
 • тематични умения, основани на специализирани познания в определени области;
 • анализ и представяне на аргументи, критично мислене;
 • личностно и професионално израстване чрез инициатива, интелектуално любопитство и мотивация.

Предвиденият в ІІІ семестър стаж дава възможност за прилагане и усъвършенстване на придобитите знания и умения в практиката.

Програмата разполага с адекватно и постоянно осъвременявано техническо и софтуерно оборудване, включително и с необходимото програмно осигуряване за обучение и работа като най-новите версии на професионални софтуерни пакети за преводачи. Специалността залага на информационните технологии за комуникация при осъществяването на съвременно и ефективно университетско преподаване и обучение.

3. Професионални компетенции

Завършилите магистърска програма „Превод“ (френски и английски език) притежават следните професионални компетенции:

 • Високо ниво на владеене на всички аспекти и стилистични равнища на чуждия език (или езици), както и на родния език;
 • Познания в областите на икономиката, финансите, законодателството, науката, техниката и творческата култура;
 • Способност за предаване на писмен текст от чуждия към родния език бързо, точно и в съответствие с конвенциите и предназначението на текста;
 • Способност бързо и ефективно да боравят с фонови знания (факти, терминология,  и пр.), необходими за създаването на превод на професионално ниво, дори и в по-малко известни области;
 • Способност за използване на софтуерни инструменти за подпомагане на превода, терминологични бази данни, както и стандартен офис софтуер;
 • Разбиране на професионалните аспекти, като например историята, етиката, принципите, практиките и институциите в областта на превода;
 • Знания и умения за работа в екип, управление на проекти и критична оценка на качеството;
 • Способност за критична самооценка и умения за повишаване на квалификацията, за управление и разпределение на времето;
 • Основни познания за управление на собствен бизнес и за съвременни средства за професионална реализация на високо ниво.

4. Професионална реализация

Квалификацията „Преводач с френски и английски език“, придобита в рамките на магистърска програма „Превод“ (френски и английски език), позволява на дипломираните студенти да се реализират като писмени преводачи в различни обществени  и частни институции, фирми и организации в България, в Европейския съюз и другаде; в преводачески агенции като преводачи, организатори на преводната дейност и ръководители на проекти; като преводачи на филми; преводачи на художествена литература и на длъжности в редакции, книгоиздателства, рекламни агенции, отдели и компании за връзки с обществеността; в дейности по локализация на софтуер и уеб страници; при съпровод на делегации и устен превод; във всякакви други структури, изискващи преводачески знания и умения.

Магистърската програма по Превод позволява вътрешно профилиране в две области:

1) Преводачи с два чужди езика (с английски и френски език);

2) Преводачи с един чужд език (с английски или с френски език)

Студентите от първия профил следва да включат в своята програма избираеми дисциплини на двата езика, а магистърската им дипломна работа също ще изследва материал на двата езика.

Студентите от втория профил включват в своята програма задължителните за съответния език дисциплини с определен хорариум, както и свободно избрани курсове според изисквания брой кредити.

Занятията ще формират преводачески умения главно от чуждия към родния език, съгласно установените критерии в европейските институции. Същевременно ще бъде застъпен и преводът от роден към чужд език.
Изтеглете информационната брошура за МП „Превод“ оттук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *