Прием

Общи условия
Обучението е редовно и може да се осъществи в рамките на държавна поръчка или като платена форма на обучение.
 За платена форма на обучение могат да кандидатстват лица, завършили висшето си образование с успех, не по-нисък от Добър 4.00.
Условия за кандидатстване
– Завършена образователно-квалификационната степен „Бакалавър“ (удостоверява се с диплома или с уверение от съответния университет);
– Международно признат сертификат за владеене на ниво В2 или С1 на френски или на английски език (за кандидати, които  не са завършили образователно-квалификационната степен „Бакалавър“ на специалностите Английска филология или Френска филология).
Не се изисква предварителен опит в професионалния превод, но наличието на такъв ще бъде отчетено.
Приемен изпит
Приемният изпит се провежда в две части: писмен и устен приемен изпит.
Писменият изпит се състои в писмен превод от английски на български език и/или от френски на български език (кандидатите с двата езика полагат изпити по превод от двата езика) на публицистичен текст. Разрешено е ползването на хартиени речници. Размерът на текста за превод е около 25 реда и за изпълнението на превода кандидатите разполагат с два часа.

Примерни текстове за приемния изпит можете да изтеглите оттук.

Успешно издържалите писмения изпит (с най-малко Мн. добър 4.50) се допускат до устен изпит, който проверява общата култура, говорните и комуникативни умения и мотивацията на кандидатите.
Общият успех от писмения и устния изпит трябва да бъде най-малко Много добър 4.50, за да може кандидатът да участва в класирането.

Устният изпит протича под формата на събеседване на английски или на френски език на общи теми. От кандидатите се очаква да се представят, да опишат накратко досегашните насоки и достижения в обучението си и да представят аргументирано мотивацията си за кандидатстване в програмата. Устният изпит може също така да включва кратко събеседване в една или няколко от следните области:

1. България и нейното място в ЕС в съвременния глобализиран контекст.

2. Съвременният политически облик на България (партии, течения, идейни тенденции).

3. Тенденции в съвременните хуманитарни науки.

Въпросите, които се задават от изпитната комисия, целят да проверят:

• общата култура на кандидатите;

• комуникативните им умения;

• мотивацията и интересът им към съответната магистърска програма, с оглед на професионалната реализация.

Кандидатите могат да получават допълнителна информация за магистърската програма по Превод:

на тел. 9308 314, Катедра „Англицистика и Американистика” – каб. 167;

 на тел. 9308 281, 9308 437, Катедра „Романистика“ – каб. 170, ЦАК.

Изтеглете информационната брошура за МП „Превод“ оттук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *