Преподаватели

КАТЕДРА „РОМАНИСТИКА“

Ръководител: доц. д-р Георги Жечев
Приемно време: след уговорка по електронната поща
Мейл: g.jetchev@uni-sofia.bg
 

Специалност „Френска филология“

 

Преподаватели Преподавани дисциплини
Доц. д-р Георги Жечев Фонетика и фонология на френския език

Експресивна фонетика

Анализ на дискурса

Социолингвистика на франкофонското пространство

Анализ на франкофонски езикови практики в телевизията

Увод в италианистиката

Методология на филологическото изследване

Езикова хибридизация и креолизация

Френският в контакт с други езици (Северна Америка и креолофонските региони)

Проф. дфн Ирена Кръстева Френска литература – Реализъм и Символизъм

Теория и практика на превода

Превод на технически текстове

Научно-технически френски език

Превод на художествени текстове

Езикова медиация и междукултурна медиация

Междукултурна комуникация

Проф. дфн Весела Генова Френска литература – Средновековие, Ренесанс, Класицизъм

Бази данни и превод

Софтуер и  превод

Увод в синхронния превод

Увод в консекутивния превод

Европейски институции и превод

Преводачески проект – симулация

Стаж по превод

Доц. д-р Рени Йотова Френска литература –   Просвещение и Романтизъм

Увод в   литературите и културите на франкофонското пространство

Политически и културни измерения на институционалната франкофония

Методология на филологическото изследване

Рецепция на франкофонските мигрантски литератури в Централна и Източна Европа

Доц. д-р Маргарита Руски-Вандова Лексикология

Анализ на дискурса

Юридически френски език

Съвременен френски език – практически курс: конструктивна лексика

Увод в семантиката

Доц. д-р Жана Кръстева  Франкофонски цивилизации I и II част

Юридически френски език

Увод във фразеологията

Съвременен френски език – практически курс: тематична лексика

Гл. ас. дфн Ивайло Буров История на езикознанието и на лингвистичните теории

Увод в общото и романското езикознание

Фонетика и фонология

История на фонологията

Съпоставително езикознание

Управление на преводаческата дейност

Гл. ас. д-р Петър Рогалски Морфосинтаксис на френския език I и II част

Френски език: практическа морфология

Съвременен френски език – практически курс: писмени упражнения (аргументативно съчинение)

Гл. ас. д-р Антоанета Робова Френска литература – Модернизъм и Авангардизъм

Съвременен френски език – практически курс: писмени упражнения (анализ на текст, преразказ, синтез, анализ на литературен текст)

Аналитични прочити на художествен текст (I и II част)

Дискусионен клуб на тема френскоезични кино и поп музика

Гл. ас. д-р Малинка Велинова История на френския език (I и II част)

Езикова промяна и граматикализация

Книгата във Френското средновековие

Френската пунктуация

Съвременен френски език – практически курс: практическа граматика

Гл. ас. д-р Елена Динева Съвременен френски език – практически курс: устна комуникация, тематична лексика

Анализ на литературен текст

Гл. ас. д-р Вълчан Вълчанов Съвременен френски език – практически курс: устна комуникация

Дискусионен клуб: общожитейски и философски въпроси

Писмена и устна бизнес комуникация

Теория и практика на комуникацията

Увод в междукултурната комуникация

Творческа лаборатория – език и музика

Ас. Владимир Сунгарски Съвременен френски език – практически курс: тематична лексика

Бизнес френски език

 

 

Специалност „Италианска филология“

 

Доц. д-р Неда Бояджиева

Отговорник на специалността

Морфосинтаксис на италианския език – номинална система

Фонетика на италианския език

Стилистика

Практическа граматика

Доц. д-р Дария Карапеткова Морфосинтаксис на италианския език – глаголна система

Теория на превода

Специализиран превод

Проблеми на италианския словоред

Гл. ас. д-р Диана Върголомова История и култура на Италия;

Историческа граматика

История на италианския език

Лексикология

Превод

Превод и редакция

Езикови и социални практики

Ас. Евгения Атанасова Превод

Езикът на медиите

Ас. Радея Гешева Практическа граматика

Устен превод

Превод

Памет и култура в италианската литература от 20 век

 

 

Специалност „Румънска филология“

 

Доц. д-р Даниела Стоянова

Отговорник на специалността

Морфосинтаксис на румънския език I и II част

Фонетика и фонология на румънския език

Румънски език (практически курс)

Доц. д-р Румяна Лютакова Семантика на румънския език

Лексикология на румънския език

Румънски език (практически курс)

Ас. Мила Хаджиева Нова румънска литература

Румънски език

Превод на художествена литература

Professores emeriti
Проф. Тома Томов романска филология
Проф. Любомир Ванков историческа граматика
Проф. Божил Николов фонетика, лексикология
Доц. Ангелина Терзиева френска литература
Доц. Христо Тодоров френска литература
Проф. Красимир Манчев езикознание
Проф. Йосиф Симеонов езикознание
Проф. Петър Гълъбов лексикология
Проф. Иван Петканов италиански език и литература
Проф. Стоян Атанасов френска литература
Проф. Дина Манчева френска литература
Проф. Силвия Ботева съпоставително езикознание
Проф. Албена Василева-Йорданова езикознание

франкофония

Доц. Мишел Ников фонетика и фонология
Доц. Радка Бешкова теория и практика на превода
Доц. Асен Чаушев езикознание
Доц. Екатерина Драганова историческа граматика
Доц. Елена Метева френски език, превод

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *